[Tờ trình] Phương án phát hành Cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Tờ trình số: 42/TTr-TTR về việc: phương án phát hành Cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ngày 04 tháng 08 năm 2014 Tải về tại đây

[15/05/2014] Báo giá sản phẩm thép cán TTR

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi tới quý Công ty lời trào trân trọng. Chúng tôi xin gửi báo giá thép cán TTR thời điểm hiện tại như sau:

[Tờ trình] Thông qua báo cáo tài chính năm 2013

Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2013 đến 31/12/2013

[Tờ trình] Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Tờ trình về việc phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty cổ phần cán thép Thái Trung.

[Quyết định] Ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát

Quyết định về việc ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 201-2018 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần cán Thép Thái Trung

[Quyết định] Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (triệu tập lần 2)

Quyết định về việc triệu tập lần 2, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

[Thông báo] Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (triệu tập lần 2)

Thông báo về việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (triệu tập lần 2)

[Quy chế] Bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát

Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (ban hành kèm theo quyết định số: 27D/QĐ-TTR ngày 13 tháng […]

[Tờ Trình] Đề nghị bổ sung 01 thành viên Ban kiểm oát

Tờ trình về việc bà Văn Thị Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung có đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát khi chấp thuận cho bà Văn Thị Hạnh từ nhiệm

[Quy chế] Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014

Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (Ban hành kèm theo quyết định số: 24/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)