Báo cáo tài chính quý 1/2015

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố báo cáo tài chính quý 1/2015 như sau: