Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung năm 2014

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố báo cáo thường niên năm 2014 như sau: