Báo cáo thường niên công ty cổ phần cán thép Thái Trung năm 2016

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi báo cáo thường niên năm 2016 với nội dung như sau: