Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015.

Chi tiết báo cáo: