Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung năm 2014

cktang

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố báo cáo thường niên năm 2014 như sau:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014

bao cao tai chinh

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 (đã được kiểm toán). Chi tiết xem tại đây:

Phiếu đăng ký mua Cổ phần, từ chối đăng ký mua Cổ phần và Văn bản xác nhận

Phiếu đăng ký mua Cổ phần, từ chối đăng ký mua Cổ phần và Văn bản xác nhận việc đăng ký mua Cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung Tải về biểu mẫu tại đây

[Thông báo] Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

tbt2 (1)

Thông báo số 46/TB-TTR về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ ngày 15 tháng 08 năm 2014 Tải về tại đây

[Nghị Quyết] Phương án phát hành Cổ phần của Công ty

Nghị Quyết số: 130C/NQ-HĐQT về việc: Phương án phát hành cổ phần của Công ty ngày 07 tháng 08 năm 2014 Tải về tại đây

[Tờ trình] Phương án phát hành Cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Tờ trình số: 42/TTr-TTR về việc: phương án phát hành Cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ngày 04 tháng 08 năm 2014 Tải về tại đây

[Tờ trình] Thông qua báo cáo tài chính năm 2013

Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2013 đến 31/12/2013

[Tờ trình] Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Tờ trình về việc phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty cổ phần cán thép Thái Trung.

[Quyết định] Ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát

Quyết định về việc ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 201-2018 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần cán Thép Thái Trung

[Quyết định] Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (triệu tập lần 2)

Quyết định về việc triệu tập lần 2, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014