Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015

Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2015 về việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 Chi tiết quyết định số :48/QĐ-HĐQT

Nội quy Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015

Nội quy Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Nội dung đăng báo Thái Nguyên về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nội dung đăng báo Thái Nguyên về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo số: 09/TB-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2015 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.  

Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kịch bản Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015

Kịch bản Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung năm 2015

Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Quyết định số: 47/NQ-HĐQT  ngày 19 tháng 03 năm 2015 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nghị quyết số: 46/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Bổ sung “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần”

Scan_20150316

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin bổ sung “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần” (Có bản kèm theo) Chi tiết xem tại đây: