Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung

ga

Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 4 năm 2016. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty Cổ […]

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Nghiquyet

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm […]

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

bien ban

Vào hồi 8h30, ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Địa chỉ: Tổ 21, Phường Cam giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết biên bản đại hội đồng cổ đông […]

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

BIA DAI HOI DONG CO DONG 2016 (1)

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính gửi tài liệu đến các quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. (Ấn vào từng danh mục để xem chi tiết)  1. Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công […]

Báo cáo tài chính Quí I năm 2016

bao cao tai chinh

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính quí I năm 2016. Nội dung công bố gồm: – Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; – Bảng cân đối kế toán; – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa […]

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

thong bao

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin trân trọng thông báo đến các quý vị cổ đông của Công ty “Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung” với các nội dung […]

Đăng ký tham gia sử dụng hệ thống Công bố Thông tin (IDS)

834074765403x172x133x2

Kính gửi: Cục công nghệ thông tin- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Công ty Cổ phần Cán thép Thái trung xác nhận tham gia hệ thống Công bố thông tin (IDS) và đăng ký tạo tài khoản sử dụng hệ thống như sau:

[Thông báo] Ủy quyền thực hiện Công bố thông tin

thong bao

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán nhà nước. Công ty Cổ phần Cán thép Thái trung gửi thông báo ủy quyền thực hiện Công bố Thông tin. Chi tiết giấy ủy quyền như sau:

Báo cáo thường niên năm 2015

bao cao thuong nien

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi báo cáo thường niên năm 2015 với nội dung như sau:

[Thông báo] Công bố thông tin thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc Công ty

thong bao

          Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ngày 16/03/2016;        Căn cứ Nghị Quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 16/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;        Căn cứ Quyết định […]