[Thông báo] Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

thong bao

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Căn cứ Dánh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2016 để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 […]

Công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính năm 2015

bctc 0215

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các nhà đầu tư. Nội dung công bố gồm: – Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; – Báo […]

[Thông báo] Thay thế thông báo số 13/TB-TTR ngày 24/02/2016

thong bao

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi Thông báo Thay thế thông báo số 13/TB-TTR ngày 24/02/2016 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết thông báo:

[Thông báo] Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

thong bao

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết thông báo: