[Tờ Trình] Đề nghị bổ sung 01 thành viên Ban kiểm oát

Tờ trình về việc bà Văn Thị Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung có đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát khi chấp thuận cho bà Văn Thị Hạnh từ nhiệm

[Quy chế] Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014

Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (Ban hành kèm theo quyết định số: 24/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

[Giấy xác nhận] Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Giấy xác nhận Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

[Quyết định] Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

[Thông báo] Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.