[Dự thảo] Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

GOP Y DU THAO

Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung mới được sửa đổi, bổ sung tuân thủ theo các quy định và phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2014, các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Các Nội […]

Đơn đề cử người để bầu bổ sung thay thế vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Đơn đề cử người để bầu bổ sung thay thế vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Công ty CP Cán thép Thái Trung tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Quyết định về việc ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Quyết định số: 49/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2015 về việc ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 213-2018 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015

Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2015 về việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 Chi tiết quyết định số :48/QĐ-HĐQT

Nội quy Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015

Nội quy Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Nội dung đăng báo Thái Nguyên về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nội dung đăng báo Thái Nguyên về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo số: 09/TB-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2015 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.  

Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kịch bản Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015

Kịch bản Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung năm 2015

Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Quyết định số: 47/NQ-HĐQT  ngày 19 tháng 03 năm 2015 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.