Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

BIA DAI HOI DONG CO DONG 2016 (1)

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính gửi tài liệu đến các quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. (Ấn vào từng danh mục để xem chi tiết)  1. Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công […]

Báo cáo tài chính Quí I năm 2016

bao cao tai chinh

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính quí I năm 2016. Nội dung công bố gồm: – Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; – Bảng cân đối kế toán; – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa […]

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

thong bao

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin trân trọng thông báo đến các quý vị cổ đông của Công ty “Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung” với các nội dung […]

Đăng ký tham gia sử dụng hệ thống Công bố Thông tin (IDS)

834074765403x172x133x2

Kính gửi: Cục công nghệ thông tin- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Công ty Cổ phần Cán thép Thái trung xác nhận tham gia hệ thống Công bố thông tin (IDS) và đăng ký tạo tài khoản sử dụng hệ thống như sau:

[Thông báo] Ủy quyền thực hiện Công bố thông tin

thong bao

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán nhà nước. Công ty Cổ phần Cán thép Thái trung gửi thông báo ủy quyền thực hiện Công bố Thông tin. Chi tiết giấy ủy quyền như sau:

Báo cáo thường niên năm 2015

bao cao thuong nien

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi báo cáo thường niên năm 2015 với nội dung như sau:

[Thông báo] Công bố thông tin thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc Công ty

thong bao

          Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ngày 16/03/2016;        Căn cứ Nghị Quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 16/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;        Căn cứ Quyết định […]

[Thông báo] Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

thong bao

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Căn cứ Dánh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2016 để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 […]

Công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính năm 2015

bctc 0215

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các nhà đầu tư. Nội dung công bố gồm: – Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; – Báo […]

[Thông báo] Thay thế thông báo số 13/TB-TTR ngày 24/02/2016

thong bao

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi Thông báo Thay thế thông báo số 13/TB-TTR ngày 24/02/2016 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết thông báo: