[Dự thảo] Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung mới được sửa đổi, bổ sung tuân thủ theo các quy định và phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2014, các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Các Nội dung chính về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau: 

Rất mong nhận được nhiều ý kiến tham gia của Cổ đông, các đồng chí Lãnh đạo, các chức năng, phân xưởng trong Công ty để cơ quan soạn thảo chuẩn bị tốt nhất cho Hội đồng Quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.