Giải trình chênh lệch kết quả SXKD Quý III năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 Quý III năm 2018 so với Quý III năm 2017.

Chi tiết giải trình như sau:

CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ SXKD QUÝ III NĂM 2018 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2017.

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2018