[Giấy xác nhận] Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Giấy xác nhận Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung