[Nghị Quyết] Phương án phát hành Cổ phần của Công ty

Nghị Quyết số: 130C/NQ-HĐQT về việc: Phương án phát hành cổ phần của Công ty ngày 07 tháng 08 năm 2014

Tải về tại đây