Nội quy Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015

Nội quy Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.