[Quyết định] Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (triệu tập lần 2)

Quyết định về việc triệu tập lần 2, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014