[Quyết định] Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung