Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2017

logo TTR-01

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cái tài chính bán niên năm 2017 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 (đã được soát xét). Chi tiết báo cáo tài chính: Thái Nguyên, Ngày 28/07/2017

Báo cáo tài chính quý 1/2015

cktang

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố báo cáo tài chính quý 1/2015 như sau: This is an embedded Microsoft Office PDF, powered by Office Online.