[Thông báo] Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

thong bao

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Căn cứ Dánh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2016 để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 […]

[Tờ trình] Thông qua báo cáo tài chính năm 2013

Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2013 đến 31/12/2013

[Tờ trình] Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Tờ trình về việc phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty cổ phần cán thép Thái Trung.

[Quyết định] Ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát

Quyết định về việc ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 201-2018 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần cán Thép Thái Trung

[Quyết định] Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (triệu tập lần 2)

Quyết định về việc triệu tập lần 2, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

[Thông báo] Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (triệu tập lần 2)

Thông báo về việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (triệu tập lần 2)

[Quy chế] Bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát

Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (ban hành kèm theo quyết định số: 27D/QĐ-TTR ngày 13 tháng […]

[Tờ Trình] Đề nghị bổ sung 01 thành viên Ban kiểm oát

Tờ trình về việc bà Văn Thị Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung có đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát khi chấp thuận cho bà Văn Thị Hạnh từ nhiệm

[Quy chế] Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014

Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (Ban hành kèm theo quyết định số: 24/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.