[Quy chế] Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014

Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (Ban hành kèm theo quyết định số: 24/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

[Giấy xác nhận] Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Giấy xác nhận Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung