Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính gửi tài liệu đến các quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Bia tai lieu

(Ấn vào từng danh mục để xem chi tiết)

1. Danh mục tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017.

2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

3. Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

4. Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

5. Phiếu ghi ý kiến kiến nghị của Cổ đông ( dành cho cổ đông là cá nhân).

6. Phiếu ghi ý kiến kiến nghị của Cổ đông ( dành cho cổ đông là tổ chức).

7. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

8.  Quyết định ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung và quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 .

9. Nội quy đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

10. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung tại đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

11. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

12. Phụ lục số liệu thẩm định báo cáo tài chính bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016.

13. Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 về việc thông qua báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến 31/12/2016.

14. Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm – Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

15. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016; kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

16. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về v iệc thông qua mức tiền lương và thù lao Hội đồng Quản tị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

17. Tờ trình về việc chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

18.  Tờ trình số Đại hội đồng Cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

19. Phiếu biểu quyết bằng văn bản về các nội dung, các báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017.

20. Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.