[Thông báo] Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.