[Thông báo] Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (triệu tập lần 2)

Thông báo về việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (triệu tập lần 2)