[Tờ trình] Thông qua báo cáo tài chính năm 2013

Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2013 đến 31/12/2013