Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng gửi thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: