Công bố thông tin: Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Cán thép Thái Trung diễn ra vào ngày 26/06/2021 và thành công tốt đẹp. Tại Đại hội đã thông qua một số nội dung liên quan đến việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát, sửa đổi, bổ sung một số quy […]

Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid-19 khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc phòng, chống dịch Covid-19 khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Thông báo về việc thay đổi nhân sự

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự chức danh Phó tổng giám đốc Công ty, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty CP Cán thép Trái Trung trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, nội dung thông báo như sau:

Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020. Chi tiết giải trình như sau:

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 so với năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 so với năm 2019. Chi tiết giải trình như sau: