Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 kèm bản thuyết minh báo cáo tài chính từ quý 1 đến hết quý 2 năm 2015.

Chi tiết báo cáo: