Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 kèm bản thuyết minh báo cáo tài chính từ quý 1 đến hết quý 2 năm 2016.

Nội dung công bố gồm:

– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh;

– Bảng cân đối kế toán;

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ;

– Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Chi tiết báo cáo: