Báo cáo tài chính bán niên 2021 và giải trình chênh lệch kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021 so với kết quả cùng kỳ năm 2020

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 và giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020. Chi tiết như sau: