Báo cáo tài chính bán niên 2022; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021; CBTT điều chỉnh hồi tố BCTC 6 tháng đầu năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên 2022; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021; Công bố thông tin điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021. Nội dung cụ thể như sau: