Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 (đã được soát xét)

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 (đã được soát xét).

Chi tiết báo cáo: