Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 (đã được kiểm toán).

Chi tiết xem tại đây:

Tải về báo cáo tài chính năm tài chính 2014Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012