Báo cáo tài chính năm 2019

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng gửi báo cáo tài chính năm 2019 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019. Chi tiết báo cáo: