Báo cáo tài chính năm 2021; Giải trình chênh lệch kết quả SXKD năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020; Công bố thông tin điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2020

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố: Báo cáo tài chính năm 2021; Giải trình chênh lệch kết quả SXKD năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020; Công bố thông tin điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính năm 2020: