Báo cáo tài chính Quí I năm 2016

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính quí I năm 2016. Nội dung công bố gồm:

– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh;

– Bảng cân đối kế toán;

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ;

– Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Chi tiết: