Báo cáo tài chính Quí II/2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính quí II/ 2017 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017.

Chi tiết báo cáo:

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 7 năm 2017