Báo cáo tài chính Quí II/2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính quí II/ 2018 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018.

Chi tiết báo cáo:

Thái Nguyên, Ngày 18 tháng 07 năm 2018