Báo cáo tài chính Quý III/2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính Quý III/ 2018 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/9/2018.

Chi tiết báo cáo:

Thái Nguyên, Ngày 12 tháng 10 năm 2018