Báo cáo tài chính Quý I năm 2021

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính Quý I năm 2021 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021: