Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính Quý II/ 2019 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019. Chi tiết báo cáo: