Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính Quý II/ 2020 cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/6/2020. Chi tiết báo cáo: