Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 và giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính Quý II năm 2021 cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/06/2021 và giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020. Chi tiết như sau: