Báo cáo tài chính Quý II năm 2022, giải trình chênh lệch kết quả SXKD so với kết quả cùng kỳ năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 và Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh Quý II năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021: