Báo cáo tài chính Quý III năm 2020

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính Quý III năm 2020 cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/9

/2020. Chi tiết báo cáo: