Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng gửi báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018. Chi tiết báo cáo: