Báo Cáo Thường Niên Năm 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi báo cáo thường niên năm 2017 với nội dung như sau:

 

Thái Nguyên, Ngày 09 tháng 04 năm 2018