[Báo cáo] Tình hình quản trị Công ty năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung báo cáo tình hình quản trị Công ty trong năm 2015.

Chi tiết: