Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Vào hồi 8h30, ngày 26 tháng 04 năm 2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Địa chỉ: Tổ 21, Phường Cam giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đã tiến hành đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Chi tiết biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2017